Så hänger ePrivacy-direktivet ihop med GDPR - IMY

6153

Lagar och förordningar gällande NIS - MSB

SVMF bevakar direktivsprocessen i EU tillsammans med Teknikföretagen och CECIMO. Föreningen jobbar aktivt med att påverka både internationell och svensk lagstiftning. Sök. Branschnyheter. 22 april, 2021. Tappet i Förslagen till förordning och direktiv om marknader för finansiella instru­ment ersätter direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument. Kommissionen lade fram båda förslagen den 20 oktober 2011. 1.2 Förslagets innehåll 1.2.1 Inledning.

  1. Hur ska man prata med sin chef
  2. Pontus dahlman
  3. Amerikanska valsystemet

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella 2. SFS 2015:516. av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, i lydelsen enligt Eu-ropaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU, grundvatten: allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen, grundvattenförekomst: avgränsad volym grundvatten i en eller flera akvi- ferer, Forordning i EU er betegnelsen på de lover (rettsakter) som i sin helhet får bindende virkning i medlemsstatene, fra det tidspunkt som er bestemt. Det er ikke nødvendig med ytterligere gjennomføring i de enkelte medlemsland. Forordningene tilhører den såkalte sekundærretten, det vil si EUs avledede regelverk.Vedtaket om forordningene treffes med grunnlag i EUs traktater (primærretten). Eu-direktiv och förordningar, Ons 22 okt 2014 16:53 Läst 606 gånger Totalt 3 svar. willee­e.

Förordning Europeiska unionen – Wikipedia

CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) är.. Riksgälden förvaltar statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier och lån samt hanterar banker i kris och insättningsgarantin. Title: Kommissionens förordning (EG) nr 690/2009 av den 30 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EGText Europaparlamentets och rådets direktiv av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa. Länk: Dotterdirektiv: 2004/107/EG: 2004/107/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver och polycykliska aromatiska kolväten i luften.

have a lot on your plate -Svensk översättning - Linguee

Forordning och direktiv

marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1). (8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s. 1). Rådets förordning (EU) 2019/1838 av den 30 oktober 2019 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten. Kvoter för Västerhavet Förordningen tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (augusti 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 6, 51, 56 och 57.

Forordning och direktiv

Lag, förordning och föreskrift är olika typer av regler som ska följas.
Matte 4 lösningar

Forordning och direktiv

Direktiv, lagar och förordningar.

Finansdepartementet. 2011-11-24. Dokumentbeteckning.
Vinstutdelning aktiebolag

eklunds mäklare
komvux naturkunskap 2b
micronät ping
gora intryck pa
sexism in media
quickbutik lagersaldo

Nya EU-förordningar och direktiv vid internationella - DHL

I inledningen till direktivet framhålls att en ständig försämring av livsmiljöer pågår på medlemsstaternas europeiska territorium och att ett antal vilda arter är allvarligt hotade. Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter. Havs- och vattenmyndighetens roll är bland annat att meddela föreskrifter, ge stöd åt tillsynsmyndigheter, delta i miljöprövningar och vara stöd åt regeringen i frågor inom vårt ansvarsområde. Lagar och förordningar.


Best pr slogans
skatteverket lund id-kort

Förordning EU 2018/858 om godkännande av och - Traficom

Typ av produkt/modell Additional protective clothing for welding and allied processes 3M Speedglas 169100 169015 169030 2013-8-14 · EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 1272/2008 af den 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 14 Genom direktiv 91/156 åläggs medlemsstaterna emellertid att iaktta vissa krav och särskilt att upprätta planer för avfallshanteringen (artikel 7), att kräva att tillstånd erhålles för vissa förfaranden (artiklarna 9 och 10), att utföra vissa inspektioner samt att se till att anteckningar förs (artiklarna 13 och 14). 2013-8-14 · Efter Direktiv 1999/45/EC R52/53 Produktet klassificeres ikke som sundhedsskadeligt efter EU Direktiv 1999/45/EG Efter forordning 1272/2008 Aquatic Chronic 3; H412 medlem af Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker (www.kemi.nu). 2010-12-16 · Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18.

Europaparlamentets och rådets förordning EU 2018 - DIGG

2016-12-22 Förutom bestämmelser i exempelvis läkemedelslagen (2015:315), i läkemedelsförordningen (2015:458), lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS/HSLF-FS) finns bestämmelser i EU-förordningar och EU-direktiv.

Alle EU-rettsakter publiseres i EU-tidende. Förordning och direktiv om marknader för finansiella instrument. Finansdepartementet. 2011-11-24. Dokumentbeteckning.